3-(2-Hydroxyphenyl)-N-(2-phenoxyethyl)propanamide

3-(2-Hydroxyphenyl)-N-(2-phenoxyethyl)propanamide