1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine

1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine