2-[(dimethylamino)methyl]-6-methoxyphenol

2-[(dimethylamino)methyl]-6-methoxyphenol