4-(3-Aminobutyl)-2-methoxyphenol

4-(3-Aminobutyl)-2-methoxyphenol