4-(2-Hydroxypropoxy)amphetamine

4-(2-Hydroxypropoxy)amphetamine