Diazene, [1-(2,2-diethylhydrazino)ethyl]ethyl-

Diazene, [1-(2,2-diethylhydrazino)ethyl]ethyl-