Diazene, [1-(2,2-dimethylhydrazino)butyl]ethyl-

Diazene, [1-(2,2-dimethylhydrazino)butyl]ethyl-