t-buyloxycarbonylalanylvaline, methyl ester

t-buyloxycarbonylalanylvaline, methyl ester