4-Heptanone, dimethylhydrazone

4-Heptanone, dimethylhydrazone