4-Hydroxyphenyl 3-nitrobenzoate

4-Hydroxyphenyl 3-nitrobenzoate