3-Diethoxyphosphonyl-demethylthiocolchicine

3-Diethoxyphosphonyl-demethylthiocolchicine