4,5,6,7-Tetraacetoxydecyl isothiocyanate

4,5,6,7-Tetraacetoxydecyl isothiocyanate