2-Acetylamino-3,3,3-trifluoro-2-(6-methyl-benzothiazol-2-ylamino)-propionic acid methyl ester

2-Acetylamino-3,3,3-trifluoro-2-(6-methyl-benzothiazol-2-ylamino)-propionic acid methyl ester