2-(4-Bromophenyl)-2,4,5-trimethyl-1,3-dioxolane

2-(4-Bromophenyl)-2,4,5-trimethyl-1,3-dioxolane