4,6,8(14)-Cholestatriene

4,6,8(14)-Cholestatriene