1-(5-Bromo-4-nitro-2-thienyl)ethan-1-one

1-(5-Bromo-4-nitro-2-thienyl)ethan-1-one