1-(2-chloro-4-nitrophenyl)-1,4-diazepane

1-(2-chloro-4-nitrophenyl)-1,4-diazepane