5-Methyl-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole

5-Methyl-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole