N-[4-[(3-chloro-2-methylphenyl)sulfamoyl]phenyl]acetamide

N-[4-[(3-chloro-2-methylphenyl)sulfamoyl]phenyl]acetamide