3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide

3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide