N-(2,2,2-Trichloro-1-(3-trifluoromethyl-phenylamino)-ethyl)-acetamide

N-(2,2,2-Trichloro-1-(3-trifluoromethyl-phenylamino)-ethyl)-acetamide