N-(4-((3-(2-CHLOROPHENYL)-5-METHYLISOXAZOL-4-YL)CARBONYLAMINO)PHENYL)ETHANAMIDE

N-(4-((3-(2-CHLOROPHENYL)-5-METHYLISOXAZOL-4-YL)CARBONYLAMINO)PHENYL)ETHANAMIDE