1-[5-Methyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]ethanone

1-[5-Methyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]ethanone