5-Methoxy-2-methyl-3-phenylfuran

5-Methoxy-2-methyl-3-phenylfuran