Myristin, 1,3-diaceto-2-

Myristin, 1,3-diaceto-2-