3-Hydroxy-2-nitrophenyl acetate

3-Hydroxy-2-nitrophenyl acetate