ethyl 2-(acetylamino)-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate

ethyl 2-(acetylamino)-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate