N-(2,2,2-Trichloro-1-(4-chloro-phenylsulfanyl)-ethyl)-acetamide

N-(2,2,2-Trichloro-1-(4-chloro-phenylsulfanyl)-ethyl)-acetamide