3-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzonitrile

3-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzonitrile