1-(5-ethenyl-2-ethyl-4-methyl-1,3,2-dioxaborolan-4-yl)ethanone

1-(5-ethenyl-2-ethyl-4-methyl-1,3,2-dioxaborolan-4-yl)ethanone