1-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)ethanol

1-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)ethanol