1-(Benzoxazol-2-ylthio)-propan-2-one

1-(Benzoxazol-2-ylthio)-propan-2-one