1,4-Diacetyl-1,4-dihydroquinoxaline

1,4-Diacetyl-1,4-dihydroquinoxaline