2-Isopropyl-2,6-dimethyl-1,3-oxathiane

2-Isopropyl-2,6-dimethyl-1,3-oxathiane