Furan, 4,5-dihydro-2-methyl-4-methylene-3-phenylsulfonyl-

Furan, 4,5-dihydro-2-methyl-4-methylene-3-phenylsulfonyl-