methyl 4-(isopropylsulfonyl)-5-(methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate

methyl 4-(isopropylsulfonyl)-5-(methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate