Pyrazole, 5-diacetylamino-1-(4-chlorobenzyl)-3-methyl-4-phenyl-

Pyrazole, 5-diacetylamino-1-(4-chlorobenzyl)-3-methyl-4-phenyl-