2-(5-Methylthiazol-4-yl)ethyl acetate

2-(5-Methylthiazol-4-yl)ethyl acetate