1-(4-Hydroxy-3-isopropenyl-4,7,7-trimethyl-cyclohept-1-enyl)-ethanone

1-(4-Hydroxy-3-isopropenyl-4,7,7-trimethyl-cyclohept-1-enyl)-ethanone