4-((E)-[(3-Iodo-4-methylphenyl)imino]methyl)-2-methoxyphenyl acetate

4-((E)-[(3-Iodo-4-methylphenyl)imino]methyl)-2-methoxyphenyl acetate