Ethanol, 1-(2,2-dimethyl-1-phenylethynylcyclopropyl)-

Ethanol, 1-(2,2-dimethyl-1-phenylethynylcyclopropyl)-