Butan-1-ol, 1-(2,2-dimethyl-1-phenylethynylcyclopropyl)-

Butan-1-ol, 1-(2,2-dimethyl-1-phenylethynylcyclopropyl)-