2-(Methoxymethyl)-2,4,5-trimethyl-1,3-dioxolane

2-(Methoxymethyl)-2,4,5-trimethyl-1,3-dioxolane