Oxirane, 2-methyl-3-(phenylethynyl)-, trans-

Oxirane, 2-methyl-3-(phenylethynyl)-, trans-