1,3-Dioxolane, 4,5-diisopropenyl-2,2-dimethyl-

1,3-Dioxolane, 4,5-diisopropenyl-2,2-dimethyl-