Imidazole, 2-acetyl-1-triphenylmethyl-

Imidazole, 2-acetyl-1-triphenylmethyl-