1-Acetyl-3-phenyl-4-(2-thenoyl)-2-pyrazoline

1-Acetyl-3-phenyl-4-(2-thenoyl)-2-pyrazoline