Spiro[4.5]decan-7-one, 1,8-dimethyl-8,9-epoxy-4-isopropyl-

Spiro[4.5]decan-7-one, 1,8-dimethyl-8,9-epoxy-4-isopropyl-