1-[5-Methyl-1-(4-phenyl-furazan-3-yl)-1H-[1,2,3]triazol-4-yl]-ethanone

1-[5-Methyl-1-(4-phenyl-furazan-3-yl)-1H-[1,2,3]triazol-4-yl]-ethanone