2-Methyl-7-phenyl-2,6-heptanediol

2-Methyl-7-phenyl-2,6-heptanediol